Functieomschrijving Persoonlijk Begeleider (PB’er)

 

Plaats in de organisatie

Ontvangt hiërarchisch leiding van de directie. Rapporteert functie-inhoudelijk aan directie. Ontvangt aanwijzingen en instructies van collega-Persoonlijk Begeleiders. Instrueert collegae met betrekking tot het uitvoeren van de zorgplannen.

De doelgroep bestaat uit bewoners die psychische en psychosociale problemen hebben en Beschermd Wonen en ambulante zorg krijgen. Het betreft het coachen en trainen van jongvolwassenen (18 tot 28 jaar) met psychotische kwetsbaarheid, PTSS, trauma en angst- stoornissen. Daarnaast bestaat de doelgroep uit jongvolwassenen met ADHD en aan autisme verwante stoornissen (ASS). De bewoners ontvangen 24 uur per dag, zowel gevraagd als ongevraagd, zorg en hulp in een beschermde omgeving of thuis.

Bewoners worden vanuit externe organisaties aangemeld. Een Persoonlijk Begeleider begeleidt maximaal 12 bewoners vanuit zijn functie. Daarnaast is hij aanspreekpunt en bereikbaar voor een groep van maximaal 18 bewoners op de groep.

 

Functie-inhoud

Verantwoordelijk voor het geven van passende begeleiding aan de bewoner tijdens het traject binnen Domum Zorg, op basis van de gemaakte afspraken en doelen in het zorgplan. Het doel is een zo zelfstandig mogelijk leven voor de bewoner te garanderen en zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de bewoner te stimuleren.

 

De Persoonlijk Begeleider wordt gekoppeld aan een aantal bewoners en is verantwoordelijk het uitvoeren van de gehele begeleiding die deze bewoner binnen Domum Zorg krijgt.

Dit houdt onder meer in het praktisch uitvoeren van de dagelijkse taken als ADL- taken en de taken uitvoeren volgens het zorgplan. Zorgdragen dat andere medewerkers dit eveneens oppakken volgens het zorgplan.

 

De PB’er stelt de zorgplannen op, met hierin haalbare doelen, voor de aan hem toegewezen bewoners. Hij stuurt de andere begeleiders binnen Domum Zorg aan, zodat zijn bewoner de ondersteuning krijgen die nodig is, om zo snel mogelijk en zo zelfstandig mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

 

Hij is verantwoordelijk voor de sfeer in de gezamenlijke ruimte en het eerste aanspreekpunt voor alle bewoners. Invulling geven aan de zorgverlening in de gezamenlijke woonruimte binnen Domum Zorg. Dit zijn ook de momenten waarop de PB’er de bewoners kan observeren in de groep.

 

De Persoonlijk Begeleider benadert andere disciplines binnen en/of buiten Domum Zorg voor advies en ondersteuning ten behoeve van de bewoners waar hij verantwoordelijk voor is.

 

Kennis / opleidingseisen

 • Minimaal afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau
 • Algemene kennis en ontwikkeling
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de doelgroep
 • Kennis van intermenselijke verhoudingen
 • Ervaring met bewoners met psychotische kwetsbaarheid is een pré
 • Zelfstandig kunnen werken met computersystemen

 

Zelfstandigheid

Binnen richtlijnen wordt zelfstandig gewerkt, waarbij voortgangsbewaking en prioriteitstelling naar eigen inzicht plaatsvindt. Initiatief is nodig bij het starten en volbrengen van de werkzaamheden. Binnen de functie worden moeilijkheden en/of problemen in de groep voorkomen, dan wel opgelost op efficiënte en effectieve wijze.

 

De Persoonlijk Begeleider is verantwoordelijk voor de resultaatgebieden en heeft daarvoor de nodige bevoegdheden. De kwaliteit van de zorgplannen en rapportages wordt gemonitord door de zorgcoördinator.

 

De PB’er heeft het vermogen tot problemen oplossen door organisatievermogen, vindingrijkheid, creativiteit en besluitvaardigheid. Hierbij worden de richtlijnen, procedures en protocollen binnen Domum Zorg in acht genomen. Bij twijfel wordt een collega geraadpleegd, al dan niet via communicatiemiddelen en/of genoemde richtlijnen etc.

 

Bij problemen met een bewoner kan altijd worden teruggevallen op de andere teamleden. Toezicht en/of controle achteraf wordt door leidinggevende (directie) gegeven.

 

Resultaatgebieden

Zorgverlening coördineren

 • Stelt het zorgplan op samen met de bewoner, gebruikmakend van de daarvoor bestemde systemen en volgens registratieprotocollen. Voert het zorgplan uit, evalueert en stelt het plan, indien nodig, bij;
 • Coördineert en monitort de uitvoering van het zorgplan voor toegewezen bewoner, schakelt hierbij Woonbegeleiders en Persoonlijk Begeleiders in;
 • Registreert en interpreteert dag-observaties en past zo nodig de gemaakte plannen aan. Maakt en controleert de gemaakte afspraken en stuurt collegae bij;
 • Bewaakt de kwaliteit en de effectiviteit en onderhoudt contact met het cliëntsysteem en zorgnetwerkkaart;
 • Informeert en rapporteert betrokkenen over de voortgang van het functioneren van de bewoner en controleert de rapportage.

 

Leefomstandigheden

 • Draagt zorg voor een veilige leefomgeving waarin bewoners zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen, met als doel toe te werken naar zelfstandigheid;
 • Ondersteunt bewoners in het vergroten van hun autonomie en helpt hen om zich verder te ontwikkelen naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 • Begeleidt op woonvaardigheden, financiën en/of (persoonlijke) hygiëne;
 • Geeft ondersteuning bij het inrichten van het dagelijks leven.

 

Communicatie

 • Contact met de Persoonlijk Begeleider van andere bewoners, familie, verzorgers, naasten, zorgverleners uit andere disciplines en medewerkers van ondersteunende diensten;
 • Heeft interne en externe contacten, zoals gemeente en UWV en geeft informatie;
 • Signaleert bijzondere situaties en rapporteert deze aan directie.

 

Welzijn en dagbesteding

 • Stimuleert deelname van bewoners aan opleiding, werk of stage of een andere manier van dagbesteding;
 • Daagt bewoners uit om eigen mogelijkheden zoveel mogelijk in te zetten;
 • Organiseert, samen met de bewoners, activiteiten en stimuleert de bewoners om hieraan deel te nemen.

 

Sociale Vaardigheden

De PB’er heeft werkcontacten (intern en extern) gericht op het realiseren van de zorgdoelstelling, zoals contact bewoners, met gemeente en UWV in verband met inschrijving en/of uitkering.

 

Van belang zijn de sociale vaardigheden die betrekking hebben op het functioneren binnen de organisatie, waaronder het aanspreken van collegae op het effectief uitvoeren van het zorgplan, samenwerken en stimuleren.

 

PB’er moet minimaal beschikken over de voor de functie noodzakelijke vaardigheden om effectieve en doelgerichte relaties tussen (groepen van) mensen op te bouwen en te onderhouden. Deze hebben betrekking op empathisch vermogen, vertrouwen wekken, motiveren, beïnvloeden van sfeer, gedrag sturen/normen handhaven.

 

Risico’s, Verantwoordelijkheden en Invloed

De PB’er spant zich tot het uiterste in om schade te voorkomen, doch er is een risico op materiële en/of immateriële schade. De hoogte van de schade en de frequentie waarin onvermijdbare risico’s in relatie tot de gevraagde kwaliteit voorkomen, is gering.

 

Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwaliteit van de zorgplannen en de uitvoering hiervan.

 

PB’er is aanspreekpunt voor de medewerkers bij incidenten en rapporteert deze in een incidentrapportage aan directie.

 

Er bestaat een kans op het nadelig beïnvloeden van de goede naam van de organisatie in bewonercontacten, externe contacten en schade tijdens het werken met (huishoudelijke) apparatuur.

 

Uitdrukkingsvaardigheid

De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal is nodig voor het begrijpelijk kunnen uitdrukken naar bewoner, familie, verzorgers, collegae en externe instanties. Het is vereist in verband met rapporteren, overdracht en opstellen van het zorgplan. Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is nodig ter ondersteuning van verbale communicatie in de contacten met bewoners.

Noodzakelijke doelbewuste non-verbale communicatievaardigheid is van belang indien mondelinge en/of schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid onvoldoende middelen zijn om communicatie tot stand te brengen.

Bewegingsvaardigheid

PB’er beheerst de uit de functie voortvloeiende vereiste bewegingsvaardigheden, die door training zijn te leren. Hierbij wordt bedoeld het bedienen van huishoudelijke apparaten en, indien nodig, het besturen van een voertuig.

 

Oplettendheid

De functie vereist oplettendheid bij het signaleren en interpreteren van gedragsuitingen, vermoeidheid of onbegrip bij bewoners en van belang bij het begeleiden en observeren van bewoners.

 

De duur is gedurende de gehele dienst, de frequentie is afhankelijk van het aantal aanwezige bewoners. De gelijktijdig optredende factoren, de aard en de snelheid van opeenvolging van deze factoren zijn sterk wisselend.

 

De PB’er is zich bewust van zijn rol ten aanzien van afstand en nabijheid. In de ondersteuning is hij in staat om preventief en de-escalerend te handelen. Hij kan de bewoners inzicht geven in hun gedrag.

 

Overige functie-eisen en benodigde persoonlijke eigenschappen

 • Geduld en doorzettingsvermogen zijn van belang bij het uitvoeren in de omgang met bewoners.
 • Betrouwbaar zijn voor bewoners, collegae en externen; hij komt afspraken na.
 • Eisen aan voorkomen en gedrag is nodig voor de contacten met bewoners en externen.
 • Gevoel voor systematiek (werken volgens procedures en richtlijnen) zijn vereist voor het analyseren en observeren van het gedrag van de bewoners en registreren ervan.
 • Geheimhouding en integriteit is vereist bij kennisneming van bewonergegevens.

 

Inconveniënten

De psychische belasting treedt op door het geconfronteerd worden met het leed van bewoners.

Medewerker werkt risicomijdend volgens geldende voorschriften en maakt gebruik van beschermende hulpmiddelen. Er is sprake van kans op het oplopen van persoonlijk letsel in de omgang met mogelijk agressieve bewoners.

De fysieke belasting bestaat uit het verrichten van huishoudelijke taken zoals schoonmaken. Deze vinden doorgaans tijdens elke dienst plaats.

 

De werkgever neemt maatregelen om de lichamelijke en geestelijke integriteit van de medewerker te waarborgen. Het gaat om alle mogelijke vormen van bedreiging en intimidatie die deze integriteit kunnen aantasten en waarmee de medewerker in het werk – van welke zijde ook – geconfronteerd kan worden.

Opgesteld door:                                ………………………………. op d.d. ……………………………….

Vastgesteld door/namens directie  ……………………………….. (naam + functie)

Datum:                                               …………………………………

Akkoord medewerker:                     …………………………………